Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Sotning och brandskyddskontroll

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Syftet är att förebygga bränder. Om du eller någon annan vill sota din egen anläggning kan du ansöka om det hos kommunen.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Vid sotningen tar sotaren bort brandfarliga beläggningar i skorstenen för att minska risken för brand.

Brandskyddskontroll

Genom en brandskyddskontroll ska man upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av en brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Utförare av sotning och brandskyddskontroll i Hässleholms kommun

Det är entreprenörer som sköter sotningen och brandskyddskontrollen för kommunens räkning. Frågor som gäller sotning och brandskydd svarar i första hand ansvarig skorstensfejarmästare på.

Hässleholms sotningsdistrikt

Hässleholms Sot & Vent AB

Skorstensfejamästare Robin Engvall, 0709-985017

 

Tyringe sotningsdistrikt

LJ Sot AB

Skorstensfejarmästare Leif Johansson, 0435-501 71

LJ Sot AB hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information


Egensotning

Kommunen kan, efter ansökan, tillåta att du som fastighetsägare eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota)  på din egen fastighet. Vid ansökan kommer kommunen ta hänsyn till:

  • risksituationen
  • förbränningsanordningens komplexitet
  • den enskildes kunskap samt förutsättningar för uppgiften

Kommunen gör en bedömning av om du kan sota hela anläggningen. Om det senare visar sig att du inte klarar av det så tas din rätt till att sota själv tillbaka. I samband med ansökan gör en kontroll av föregående sotning- och brandskyddskontrollsprotokoll.


Taxor och frister

Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske. När det gäller brandskyddskontroll regleras detta i MSBs föreskrift och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). För sotningen och brandskyddskontrollen får en avgift tas ut, en så kallad sotningstaxa. Denna beslutas av kommunen.

För mer information kring ovan så kontakta Räddningstjäsnten.
Sidan uppdaterades 2020-08-25