Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Radon

  • Ingen giltig användare vald.

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium bryts ner. Radongasen sönderfaller i sin tur i radondöttar som ger ifrån sig strålning som kan vara farlig för hälsan.

Vad är risken med radon?

Radongas som sönderfallit i radondöttrar följer med luften in i lungorna när vi andas. Lungorna skadas och skadan kan bli lungcancer. Risken är liten, men ju mer radon du andas in, desto större blir risken. Mellan 400 och 500 personer får lungcancer av radon varje år i Sverige och nästan alla av dem är rökare eller utsätts för passiv rökning.

 

Radon från marken är den vanligaste källan till höga halter av radon i inomhusluft. I Sverige kommer radon från alunskiffer, uranrika graniter och jord som innehåller material från uranrika bergarter. Den luft som finns i marken innehåller alltid radon, men halterna kan variera.


I större delen av Hässleholms kommun ligger halterna av markradon i intervallen lågrisk samt nedre delen av normalrisk, se markradonriskkartanPDF (pdf, 127 kB). Då värdena ligger i normalriskintervallet betyder det att markradonhalterna är medelhöga. Det betyder alltså inte att det är ”riskfritt”. Tre områden har markerats som specialfall och där ligger halterna i normalriskintervallets övre del och lite däröver. Dessa områden ligger runt Verum, Tormestorp och Nävlinge. Läs mer om hur du mäter radon i ditt hus på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens sida om att mäta radon.öppnas i nytt fönster


Värdena i markradonriskkartan över Hässleholms kommun har tagits fram med hjälp av uppgifter från en undersökning gjord av Lunds universitet och Hässleholms kommun.

Byggnadsmaterialet blå lättbetong eller blåbetong innehåller mycket radon. Blåbetong användes mellan år 1929 och slutet av 1970-talet i ytterväggar, innerväggar och mellan bjälkar i hus. Om det finns mycket blåbetong i huset kan det finnas så mycket radon i luften inomhus att det kan vara farligt. Numera gör man inte byggnadsmaterial med så mycket radon i att det kan vara farligt.

Det allmänna nätet kontrolleras regelbundet och det är inte problem med radon i vattnet som kommer från våra kommunala dricksvattenanläggningar.


Vatten från brunnar som är borrade i berget eller från källor där vattnet rinner upp ur marken kan innehålla radon. Därför bör du kontrollera ditt vatten om du har enskild brunn. Det är liten risk att dricka vatten med radon i. Det mesta radonet går snabbt ur kroppen igen. Risken med radon i vattnet är när vattnet används i dusch, diskmaskin eller tvättmaskin och radonet då kommer ut i luften inomhus. Om det är för mycket radon i vattnet kan det vara för mycket radon i luften inomhus. Effektiva filter finns för att sänka radonhalten i vattnet.

Miljömål

Det finns ett nationellt miljömål om att alla bostäder ska ha en radonhalt under 200 Bq/m³ senast 2020. Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster uppskattar att det finns närmare 325 000 bostäder med radonhalter som överstiger 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). I högriskområden för markradon samt i hus som misstänks innehålla blåbetong bör mätningar genomföras.


Sidan uppdaterades 2019-12-10