Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Radon

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium bryts ner. Radongasen sönderfaller i sin tur i radondöttar som ger ifrån sig strålning som kan vara farlig för hälsan.

Vad är risken med radon?

Radongas som sönderfallit i radondöttrar följer med luften in i lungorna när vi andas. Lungorna skadas och skadan kan bli lungcancer. Risken är liten, men ju mer radon du andas in, desto större blir risken. Mellan 400 och 500 personer får lungcancer av radon varje år i Sverige och nästan alla av dem är rökare eller utsätts för passiv rökning.

 

Radon från marken är den vanligaste källan till höga halter av radon i inomhusluft. I Sverige kommer radon från alunskiffer, uranrika graniter och jord som innehåller material från uranrika bergarter. Den luft som finns i marken innehåller alltid radon, men halterna kan variera.


I större delen av Hässleholms kommun ligger halterna av markradon i intervallen lågrisk till normalrisk. SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tagit fram en karta som visar gammastrålning från radon i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Värden som ligger i normalriskintervallet innebär medelhöga markradonhalterna. Det betyder alltså inte att det är ”riskfritt”. När huset byggdes kan det också ha använts radonavgivande grus, sand eller krossmassor. Därför bör radon mätas i alla småhus. Läs mer om hur du mäter radon i ditt hus på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens sida om att mäta radon. Öppnas i nytt fönster.


Byggnadsmaterialet blå lättbetong eller blåbetong innehåller mycket radon. Blåbetong användes mellan år 1929 och slutet av 1970-talet i ytterväggar, innerväggar och mellan bjälkar i hus. Om det finns mycket blåbetong i huset kan det finnas så mycket radon i luften inomhus att det kan vara farligt. Numera gör man inte byggnadsmaterial med så mycket radon i att det kan vara farligt.

Det allmänna nätet kontrolleras regelbundet och det är inte problem med radon i vattnet som kommer från våra kommunala dricksvattenanläggningar.


Vatten från brunnar som är borrade i berget eller från källor där vattnet rinner upp ur marken kan innehålla radon. Därför bör du kontrollera ditt vatten om du har enskild brunn. Det är liten risk att dricka vatten med radon i. Det mesta radonet går snabbt ur kroppen igen. Risken med radon i vattnet är när vattnet används i dusch, diskmaskin eller tvättmaskin och radonet då kommer ut i luften inomhus. Om det är för mycket radon i vattnet kan det vara för mycket radon i luften inomhus. Effektiva filter finns för att sänka radonhalten i vattnet.

 

Mät radon i din fastighet

Det är bra att göra en radonmätning när du köper ett nytt hus, bygger nytt eller bygger till eller om huset.

Att mäta radon

 

Radonuppmaning 2020

Du som äger en fastighet med hyresrätter är ansvarig för att kontrollera halten av radon i bostäderna. Detta gäller även för styrelsen i bostadsrättsföreningar.


Du behöver säkerställa att radonmätningar är gjorda och att de har utförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens medtodbeskrivning. Du behöver också sammanställa resultatet.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kontrollerar att radonhalterna i bostäder inte överstiger referensnivån 200 bequerel per kubikmeter. Vi uppmanar nu ungefär 300 fastighetsägare att skicka in sina resultat från utförda mätningar.


Om du inte redan har mätt så tänk på att planera i god tid för detta eftersom radon mäts under oktober‑april.


Uppmaning att redovisa radonmätningar senast den 15 januari 2021 Pdf, 79 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 79 kB).


Sidan uppdaterades