Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Legionella

  • Ingen giltig användare vald.

Legionellabakterier kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärssjuka som yttrar sig som en allvarlig lunginflammation och pontiacfeber vars symtom är influensaliknande. För att bli sjuk krävs det att bakterien kommer ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.

Legionellabakterier lever naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. Bakterien finns därför också sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten. Bakterien växer till i temperaturintervallet 20°C till 45°C. Vid temperaturer över 60°C dör bakterien efter några minuter och över 70°C efter några sekunder.


Risk för smitta förekommer vid inandning av vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier. Smittrisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande där det finns risk för bildning av vattenaerosol. 

Förebyggande arbete

  • I behållare med stillastående vatten ska varmvattentemperaturen vara lägst 60°C.
  • Temperaturen på varmvattnet ska lägst vara 50°C vid tappställe. Vattnet får dock inte överstiga 65°C på grund av skållningsrisken.
  • Temperaturen på kallvattnet ska inte överstiga 20°C, för vid högre temperaturer ökar risken för bakterietillväxt.
  • I förebyggande syfte bör fastighetsägaren se över fastighetens vattensystem och ta bort alla blindledningar. Man bör också ha rutiner för att regelbundet kontrollera temperaturen på både varm-och kallvattnet.

När behövs aktiva åtgärder

Legionellahalten i vatten bör givetvis vara så låg som möjligt. Vid 100‑1 000 koloniformande enheter/100 ml vatten bör ny provtagning utföras. Vid mer än 1 000 koloniformande enheter/100 ml vatten bör åtgärder göras.


Vid bedömning av om åtgärder ska göras bör man ta hänsyn till vilka som kan vara utsatta för en eventuell risk. Till riskgrupper hör till exempel rökare, äldre och människor med nedsatt immunförsvar. 

Saneringsmetoder

Hetvattenspolning innebär att man höjer temperaturen på vattnet till 70‑80°C och spolar igenom alla tappställen i 5‑30 minuter. Tiden beror på systemets temperatur samt storlek och uppbyggnad av vattenledningssystemet. För att detta ska fungera är det viktigt att man får fram hett vatten i hela systemet och ut i alla tappställen.


Vid särskilda fall kan det finnas behov av kemisk sanering för att få bort legionellabakterier. Då bör en alltid ta hjälp av erfarna konsulter inom området.


Sidan uppdaterades 2019-05-15