Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB

Box 104
281 22 Hässleholm

Växel: 0451-26 82 00Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Skicka meddelande till:

Slam och latrin

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver tömma dessa regelbundet. Om du har en torrtoalett behöver du antingen själv ta hand om det latrin som blir eller anlita kommunen för tömning.

När slamsugningsbilen tömmer en slamavskiljare sugs både slammet och vattnet upp, sedan spolas en del vatten tillbaka i brunnen. En sluten tank töms däremot alltid på hela sitt innehåll. Både slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år.

Du beställer slamtömning via Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Förlängt hämtningsintervall av slamavskiljare

Hämtningsintervallet kan förlängas till tömning vartannat år. Förlängt hämtningsintervall kan du endast få om nyttjandegraden av slamavskiljaren inte överstiger 25 procent. Du ansöker hos miljökontoretPDF (pdf, 128.9 kB), som avgör om du kan få förlängt hämtningsintervall. Om fastigheten inte är bebodd kan du istället ansöka om uppehåll i hämtning.


Om vi bedömer att befintligt avlopp inte uppfyller dagens krav på rening kan vi kräva att du åtgärdar ditt avlopp. Vid prövningen av om du kan få förlängt hämtningsintervall tar vi hänsyn till hela din befintliga avloppsanläggnings status och funktion. Ett beslut om förlängt tömningsintervall gäller i högst 8 år. För handläggningen tar miljökontoret ut en avgift på 905 kr.


Egen tömning och spridning av slam

Om du själv vill tömma din slamavskiljare eller slutna tank måste du först ansöka om tillståndPDF (pdf, 170.5 kB) hos miljökontoret. Ett beslut om tillstånd gäller i högst 8 år. För handläggningen tar miljökontoret ut en avgift på 1 810 kr.


För att vi ska ge dig tillstånd krävs att:

 • Slammet sprids på åkermark som du själv äger.
 • Bara det slam som uppkommer på din egen fastighet sprids. Du får alltså inte sprida grannens slam också.
 • Fastigheten inte ligger inom kommunalt vattenskyddsområde.
 • Spridning av slammet inte sker på sådant sätt att olägenhet uppstår för närboende eller att förorening av vattendrag eller vattentäkter riskeras.
 • Du har tillgång till lämplig tömningsutrustning, till exempel skärande pump eller vacuumpump.
 • Du har tillgång till lämplig spridningsutrustning, till exempel flytgödseltunna.
 • Slammet brukas ner inom fyra timmar efter spridningen.
 • Du kan hålla ett skyddsavstånd på 50 meter till dricksvattenbrunn och 100 meter till grannens tomtgräns.


Tänk även på att slam inte får spridas på:

 • Betesmark.
 • Åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor ska skördas inom 10 månader räknat från spridningstillfället.
 • Mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker.
 • Mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och som normalt konsumeras råa, under 10 månader före skörden.


Kraven finns för att minska risken för smittspridning, eftersom slammet kan innehålla farliga smittämnen. Kraven bidrar även till att minska risken för att föroreningar som metaller och kemikalier kommer ut på åkern.

Miljökontoret kan i undantagsfall ge tillstånd till kompostering av slam istället. Tillstånd kan ges om du till exempel har en anläggning med slamavvattning, bor på en ö eller i övrigt kan visa på en långsiktig, trovärdig och miljömässigt bra hantering av slammet.


Latrin

Förmultningstoalett eller utedass är i vissa lägen ett bra alternativ till vattentoalett, och används främst i det lite enklare boendet eller fritidshuset. Det finns också torra ekologiska system som fungerar för större belastning och åretruntboende.

Vill du installera förmultningstoalett eller liknande ska du anmälaPDF (pdf, 190.8 kB) detta till miljökontoret. Om du endast vill ha ett utedass med kommunal latrinhämtning behöver du dock inte anmäla detta. Du måste däremot alltid anmäla till oss om du själv vill ta hand om latrinen. För handläggning av en anmälan om torrtoalett utan egen kompostering tar miljökontoret ut en avgift på 905 kr. Om du både anmäler en torrtoalett och egen kompostering betalar du en avgift på

1 810 kr.

 

Mer information

Sidan uppdaterades 2018-01-02 av Carina Westerlund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube