Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB

Box 104
281 22 Hässleholm

Växel: 0451-26 82 00Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till:

Slam och latrin

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver tömma dessa regelbundet. Om du har en torrtoalett behöver du antingen själv ta hand om det latrin som blir eller anlita kommunen för tömning.

Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år. Från och med den 1 januari 2019 genomför Hässleholm Miljö AB deltömningar som standard om du som kund inte aktivt valt totaltömning av din slamavskiljare.


Deltömning

Deltömning innebär att bilarna är utrustade med två fack för att kunna separera slam och vatten. När allt slam sugits upp förs vattenfasen med mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir ett torrt slam. Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna och gör så att brunnen fungerar direkt efter tömning då bakteriefaunan kan bibehållas.


Totaltömning
Vid totaltömning sugs allt innehåll i det enskilda avloppet upp: slamtäcket, vattnet och bottenslammet. En sluten tank töms också alltid på hela sitt innehåll.


Du beställer slamtömning via Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här går en deltömning till:

Beskrivning av hur deltömning av en slamavskiljare går till

Beskrivning av en deltömning.

Förlängt hämtningsintervall av slamavskiljare

Hämtningsintervallet kan förlängas till tömning vartannat år. Förlängt hämtningsintervall kan du endast få om nyttjandegraden av slamavskiljaren inte överstiger 25 procent. Du ansöker hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningenPDF (pdf, 206 kB), som avgör om du kan få förlängt hämtningsintervall. Om fastigheten inte är bebodd kan du istället ansöka om uppehåll i hämtning.


Om vi bedömer att befintligt avlopp inte uppfyller dagens krav på rening kan vi kräva att du åtgärdar ditt avlopp. Vid prövningen av om du kan få förlängt hämtningsintervall tar vi hänsyn till hela din befintliga avloppsanläggnings status och funktion. Ett beslut om förlängt tömningsintervall gäller i högst 8 år. För handläggningen tar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut en avgift på 1 040 kr.

Egen tömning och spridning av slam

Om du själv vill tömma din slamavskiljare eller fosforfälla måste du först ansöka om tillståndPDF (pdf, 272 kB) hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ett beslut om tillstånd gäller i högst 8 år. För handläggningen tar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut en avgift på 2 080 kr.

 • Slammet får bara spridas på åkermark som du själv äger.
 • Endast slam som uppkommer på den egna fastigheten får spridas. Du får alltså inte sprida grannens slam på din mark också.
 • Spridning får inte ske inom kommunalt vattenskyddsområde.
 • Du behöver ha tillgång till lämplig tömningsutrustning, till exempel skärande pump eller vakuumpump.
 • Du behöver ha tillgång till lämplig spridningsutrustning, till exempel flytgödseltunna.
 • Betesmark.
 • Åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor ska skördas inom 10 månader räknat från spridningstillfället.
 • Mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker.
 • Mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och som normalt konsumeras råa, under 10 månader före skörden.

Du får inte sprida närmare dricksvattenbrunn eller grannes tomtgräns än 50 meter. Du får inte heller sprida närmare vattendrag eller sjö än 20 meter.

 • Tömning av slamavskiljaren ska ske minst en gång per år. Vid tömning ska hela slamavskiljaren tömmas. Det är inte tillåtet att bara tömma det översta flytslammet.
 • Slammet ska brukas eller myllas ner inom fyra timmar efter spridningen.
 • Det kan finnas andra begränsningar för spridning av slammet på åkermark, till exempel från KRAV, Svenskt Sigill eller leverantörskrav från mejeriet.
 • Tillståndet till eget omhändertagande gäller alltid fastighetsägaren och beslutet upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade förhållanden på fastigheten.
 • Ytterligare regler för spridning av slammet finns i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Kraven finns för att minska risken för smittspridning, eftersom slammet kan innehålla farliga smittämnen. Kraven bidrar även till att minska risken för att föroreningar som metaller och kemikalier kommer ut på åkern.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan i undantagsfall ge tillstånd till kompostering av slam istället. Tillstånd kan ges om du till exempel har en anläggning med slamavvattning, bor på en ö eller i övrigt kan visa på en långsiktig, trovärdig och miljömässigt bra hantering av slammet.

Installation av torrtoalett och omhändertagande av latrin

Förmultningstoalett eller utedass är i vissa lägen ett bra alternativ till vattentoalett, och används främst i det lite enklare boendet eller fritidshuset. Det finns också torra ekologiska system som fungerar för större belastning och åretruntboende.

Vill du installera förmultningstoalett eller liknande ska du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.PDF (pdf, 248 kB) Om du endast vill ha ett utedass med kommunal latrinhämtning behöver du dock inte anmäla detta. Du måste däremot alltid anmäla till oss om du själv vill ta hand om latrinen. För handläggning av en anmälan om torrtoalett utan egen kompostering tar miljö- och stadsbyggnadskontoret ut en avgift på 1 040 kr. Om du både anmäler en torrtoalett och egen kompostering betalar du en avgift på 2 080 kr.

Sidan uppdaterades 2020-01-03