Hässleholms kommun

Underrättelse om granskning för detaljplan för Vinslöv 129:89 (Sörbyvägen)

Detaljplan för Vinslöv 129:89 (Sörbyvägen) är nu ute på granskning och du har möjlighet att lämna synpunkter om planförslaget.

Syftet med detaljplanen

Förslaget innebär att området planläggs för bostäder i form av villor, radhus och parhus. Området ansluts till Sörbyvägen mitt på området och det skapas en intern slinga inom området. I de nordvästra och nordöstra hörnen planeras naturmark för att skapa tillgänglighet i öst/västlig riktning samt möjliggöra fördröjning av dagvatten. En gång- och cykelväg planeras i det sydöstra hörnet för att skapa en säker och gen koppling till befintligt gång- och cykelnät.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och antas inte innebära betydande miljöpåverkan. 

Synpunkter i granskningsskedet

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i granskningsskedet. Efter granskningen kan mindre justeringar av planförslaget göras innan planen antas.

Planförslaget finns tillgängligt under hela granskningstiden här på Hässleholms kommuns webbplats och det finns utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1 i Hässleholm, samt på Vinslövs bibliotek, Södra Järnvägsgatan 29 i Vinslöv.

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 1 juli 2024. Märk brevet/mejlet med ”PLAN 2005-4”” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

 

Vi frågor kontakta:

Planarkitekt Martin Tång

Mejladress: martin.tang@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 70 00

Uppdaterad: