Hässleholms kommun

Kungörelse - Upphävande för del av detaljplan för del av Vinslöv 129:2

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 23 april 2024 att anta förslaget till upphävande för del av detaljplan för del av Vinslöv 129:2, Vinslöv, har fått laga kraft den 24 maj 2024.

Länsstyrelsen har den 8 maj 2024 beslutat att inte överpröva miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen.

Vid besvärstidens utgång den 23 maj 2024 har inga överklaganden inkommit enligt 13 kapitlet 3 § plan- och bygglagen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill i detta sammanhang informera om att den som lider skada p.g.a. detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet i plan- och bygglagen (1987:10).

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fått laga kraft den 24 maj 2024. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Uppdaterad: