Hässleholms kommun

Underrättelse om antagande för upphävande av del av detaljplan för del av Vinslöv 129:2

Miljö - och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april 2024 att anta upphävandet av del av detaljplanen för del av Vinslöv 129:2. Antagandehandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, Upphävande av del av detaljplan för del av Vinslöv 129:2 | Hässleholms kommun (hassleholm.se) Länk till annan webbplats..

Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens Anslagstavla | Hässleholms kommun (hassleholm.se) Länk till annan webbplats. 2024-05-02.

Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 2024-05-23 får beslutet om antagande laga kraft 2024-05-24.

Såhär överklagar du

Du som är missnöjd med beslutet, och som skriftligen har lämnat synpunkter under samrådet men som inte har tillgodosetts, har rätt att överklaga nämndens beslut om att anta detaljplanen. I ditt överklagande skall du tala om varför du anser att miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut skall ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet. Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar. Ange diarienummer och paragrafnummer.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, men skickas eller lämnas in till kommunen:

Hässleholms kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
281 80 HÄSSLEHOLM

För att ditt överklagande skall kunna tas upp till prövning måste din skrivelse ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Uppdaterad: