Hässleholms kommun

Underrättelse - Detaljplan för Hässleholm 89:15 (Reningsverket)

Syftet med detaljplanen är att planlägga reningsverkets nuvarande markanvändning och att göra det möjligt att i framtiden utveckla reningsverket. Det behövs när staden växer. Planförslaget ska även utreda lämplig markanvändning i anslutning till reningsverket. Detta gör kommunen bland annat för att förvissa sig om att Reningsverket idag och i framtiden kan fungera och utvecklas samtidigt som andra intressen tillgodoses. Det gäller bland annat riksintressen som järnväg, friluftsliv och kringliggande naturmiljö. Det är också viktigt att se till att Reningsverket inte påverkar boende i närheten negativt.

Planförslaget för Reningsverket genomförs med utökat förfarande. Det beror på att planförslaget;

  • bedöms vara av stor vikt för allmänheten
  • bedöms ha stor påverkan på miljön. Hässleholms kommun har därför tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Hässleholms kommun informerar allmänheten om förslaget genom en kungörelse. Granskningstiden är fyra veckor.

Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i granskningsskedet innan förslaget går vidare till beslut om antagande.

Planförslaget finns tillgängligt under hela granskningstiden på Hässleholms hemsida Detaljplan för Hässleholm 89:15 (Reningsverket) och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.

Har du synpunkter på planförslaget så ska dessa ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 1 mars 2024. Märk brevet/mejlet ”BN 2013-215” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Synpunkterna skickas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller vanlig post till:

stadsbyggnad@hassleholm.se

eller

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Frågor besvaras av

För frågor kring planförslaget kan ni ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Bo Persson och planchef Cecilia Lindgard.

Cecilia Lindgard: cecilia.lindgard@hassleholm.se, telefonnummer 0451-26 70 00

Bo Persson: bo.b.persson@hassleholm.se, telefonnummer 0709-719915

Uppdaterad: