Hässleholms kommun

Kungörelse - Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem)

Kommunfullmäktiges beslut den 7 juni 2022 att anta förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem), Hässleholm, har vunnit laga kraft den 14 oktober 2022.

Länsstyrelsen har den 1 juli 2022 beslutat att inte överpröva miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats. Mark- och miljödomstolen har avvisat överklagandet den 23 september 2022.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill i detta sammanhang informera om att den som lider skada p.g.a. detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet i plan- och bygglagen (1987:10).

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft den 14 oktober 2022. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Uppdaterad: