Hässleholms kommun

Plats: 2023-09-25 i Röda salongen, Kulturhuset

Kommunfullmäktige

Fyll i ärendelista enligt exempel nedan:

Ärendelista

 1. Frågor och interpellationer
 2. Valärenden
 3. Anmälningsärenden
 4. Inlämnade motioner
 5. Svar på granskning av IT-relaterade kostnader
 6. Granskningsrapport om inköpsprocessen vad gäller
  bemanningstjänster
 7. Granskningsrapport om VA-underhåll och investeringar
 8. Granskningsrapport: Uppföljning av granskning av
  kostnadsuppföljning per elev
 9. Granskningsrapport om samverkan kring barn som far illa
 10. Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2022 jämte
  granskningsrapport
 11. Sammanträdesdagar 2024 för kommunfullmäktige,
  kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
 12. Motion om att göra Hässleholm till en äldrevänlig kommun

Uppdaterad: