Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

En parkeringspolicy ska göra det enklare att parkera

En parkeringspolicy underlättar arbetet med att handlägga parkeringsfrågor och bidrar till att kommunal mark används så effektivt som möjligt. Därför är det nu dags att ta fram en parkeringspolicy för Hässleholms kommun.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden påbörjat arbetet med att ta fram en policy och norm för parkering av bil och cykel i kommunen. Det finns idag inget styrdokument för parkering i kommunen.

–En genomtänkt parkeringsstruktur kan stimulera och skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande och samtidigt underlätta för våra planerare och bygglovshandläggare, säger Gresa Veselaj Ekholm, trafikplanerare och projektledare.

Planen är att en ny parkeringspolicy ska gå ut på remiss under våren 2025 och därefter ska den färdiga handlingen antas i kommunfullmäktige hösten 2025.

Så går arbetet till

  1. Arbetet bedrivs utifrån kommunens projektmodell med styrgrupp, projektledare och en arbetsgrupp som består av kompetenser från olika förvaltningar och avdelningar i kommunen.
  2. Gruppen arbetar fram ett förslag till plan som godkänns av en styrgrupp.
  3. Förslaget går på remiss till samtliga politiska partier och andra intressenter.
  4. Efter remissrundan arbetas dokumentet om för att sedan antas i kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: