Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Måttliga halter av PFAS i fisk från Finjasjön men lokala kostråd föreslås

PFAS-halten i fisk från Finjasjön bedöms vara måttlig och indikerar inte någon omfattande lokal påverkan. Det visar resultaten från en ny rapport, men eftersom det sker ett regelbundet reduktions- och fritidsfiske finns möjligheten att fisken sprids och konsumeras i samhället. Det gör att Livsmedelverket rekommenderar att ett tillfälligt lokalt kostråd införs.

Flygbild över Finjasön

PFAS-halten i fisk från Finjasjön bedöms vara måttlig och indikerar inte någon omfattande lokal påverkan. Fotograf Daniel/Daniel Larsson

Föreslår lokalt kostråd

- Vi följer de råd och den bedömning som Livsmedelsverket gör och därmed kommer vi föreslå att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att införa det tillfälliga lokala kostråd som livsmedelsverket rekommenderar. Det lokala kostrådet liknar de nationella kostråden för insjöfisk men kommer gälla alla fisksorter samt omfatta även barn och unga, säger Sandra Gustafsson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

PFAS-halterna i fisken är inte anmärkningsvärt höga men eftersom spridningen av fisken potentiellt är större, genom fritidsfiske samt att fisken från reduktionsfisket skänks bort, så rekommenderar livsmedelsverket att lokala kostråd för fisken införs.

- Kostråden innebär att barn, unga, de som planerar att bli gravida, gravida och ammande inte bör äta fisk från Finjasjön oftare än 2-3 gånger per år. Övriga kan äta fisken en gång i veckan, säger Sandra Gustafsson.

Inget nationellt kostråd i dagsläget

I Sverige finns det i dagsläget inget nationellt kostråd för PFAS i fisk. Livsmedelsverket avvaktar den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) risk- och nyttovärdering. Efsa väger i sin bedömning nyttan med att äta fisk mot risken att utsättas för olika miljögifter, bland annat PFAS-ämnen. Detta arbete beräknas vara klart år 2025.

Det finns däremot kommuner i Sverige som med stöd av Livsmedelsverket infört lokala kostråd för fisk med anledning av PFAS, bland annat Botkyrka, Östersund, Krokom, Berg och Åre.

God kemisk ytvattenstatus

Analysföretaget Calluna fick i uppdrag att undersöka innehållet av PFAS i matfisk av arterna braxen, mört, abborre, gös och gädda i Finjasjön. Tre olika provtagningsområden har använts för att undersöka om halterna i fisken varierar mellan arter och områden i sjön samt om de överskrider gränsvärdena för livsmedel samt för klassning enligt miljökvalitetsnormen.

PFAS-halterna som har uppmätts i matfisk i Finjasjön i denna studie bedöms inte vara tydligt förhöjda utan ligger på nivåer som ses i många sjöar. Ingen av de undersökta arterna överskrider gränsvärdet sett till miljökvalitetsnormen och enligt resultatet från fiskundersökningen uppnår Finjasjön i detta fall god kemisk ytvattenstatus.

Gränsvärden i livsmedel

Vid jämförelse med gränsvärden för livsmedel är resultaten delvis annorlunda. För livsmedel finns det dels gränsvärden för äldre barn och vuxna, dels för spädbarn och småbarn.

Halterna i samtliga prover klarar gränsvärdet för livsmedel till äldre barn och vuxna. Däremot överskrids gränsvärdet för framställning av livsmedel till spädbarn och småbarn för mört från ett delområde samt abborre, braxen och gös från samtliga områden. Detta gränsvärde gäller fisk som är avsett för framställning av livsmedel och inte för egen konsumtionsfisk och blir därmed inte direkt tillämpligt på fisken som fångas i Finjasjön.

För Finjasjöns del bedöms inte halterna i PFAS i fisken vara anmärkningsvärt höga. Men eftersom det fiskas regelbundet i Finjasjön anser livsmedelsverket att ett lokalt kostråd bör införas.

Fritids- och reduktionsfiske

Det är många som nyttjar möjligheten att fiska i Finjasjön och det finns ett aktivt fritidsfiske. För att minska övergödningen och tillförseln av näringsämnen i Finjasjön utförs även ett så kallat reduktionsfiske, på uppdrag av Hässleholms kommun. Vid en del tillfällen skänks fisken från reduktionsfisket till de som är vill ta del av fisken.

- Vi kommer inte förändra något i reduktionsfisket och utdelningen av den infångade fisken i nuläget. Men det är viktigt att följa de råd och rekommendationer kring intag av insjöfisk som finns. Vi kommer fortsatt vara mycket tydliga med att förmedla detta till de som hämtar fisk från reduktionsfisket, säger Mats Svensson, förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

Läs mer om PFAS

PFAS

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: