Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Resultaten av analysen av PFAS i Finjasjöns vatten

Analyserna av PFAS-förekomsten i Finjasjön visar att det finns förhöjda halter av PFOS, i förhållande till miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Vid en jämförelse med de kommande gränsvärdena för dricksvatten, vilket kan ge en bild av situationen i Finjasjön, ligger medelvärdet av PFAS under de kommande gränsvärdena. Nu inväntar kommunen resultat av provtagningen av fisk i Finjasjön för att få en samlad bild.

Dummybild

Hässleholms kommun gav Calluna AB i uppdrag att undersöka förekomsten av PFAS i Finjasjöns vattenmassa. Provtagningar har genomförts på sex olika platser i sjön i april 2024.

Det analyserade vattnet visar att PFOS-halten överskrider gränsvärdet på 0,65 ng/l (miljökvalitetsnormen). Medelvärdet för de sex provpunkterna visar en PFOS-halt på 1,35 ng/l.

I jämförelse med det kommande gränsvärdet för dricksvatten, 4 ng/l för PFAS4, visar provtagningen i Finjasjön ett medelvärde på 3,3 ng/l. Finjasjön är dock ingen dricksvattenkälla, allt kommunalt dricksvatten i Hässleholms kommun kommer från grundvattenkällor.

För att få en samlad bild behöver vi även invänta provtagningen av fisken i sjön. Vilken påverkan som finns på fisken kompletterar den totala bilden av förekomsten av PFAS. Vi hoppas att de provresultaten ska vara klara inom ett par veckor, säger Mathias Jönsson projektledare på tekniska förvaltningen.

Kommunen kommer invänta resultatet från fiskanalyserna innan ställningstagande tas kring eventuella vidare undersökningar eller behov av försiktighetsåtgärder. Vid en klassificering av sjön behöver både prover på vattnet och fisken vägas samman.

PFAS är en samling ämnen som inte förekommer naturligt, men PFAS-ämnen har använts sedan 1950-talet och är spridda i hela samhället. De är svårnedbrytbara och många PFAS-ämnen är vattenlösliga, vilket medför att de lätt sprids vidare genom vatten.

– Vid en första bedömning visar provresultaten att det finns indikationer på att tillförsel av PFAS kommer från fler källor än via Maglekärrsbäcken. Det måste vi beakta när vi fortsätter vår identifiering av andra PFAS-källor, säger Torbjörn Håkansson, miljöchef på Hässleholms kommun.

Calluna konstaterar avslutningsvis i sin rapport att det krävs en allmän insats av hela samhället för att komma till rätta med problematiken kring PFAS.

Fakta

PFOS: är ett av de vanligaste och mest kända PFAS-ämnena.

Miljökvalitetsnormer: Syftet med miljökvalitetsnormer är att säkra Sveriges vattenkvalitet. Sjöar och vattendrag klassificeras som inlandsytvatten. I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) anges ett gränsvärde för PFOS på 0,65 ng/l och resultaten bedöms i första hand mot detta. För en statusklassificering krävs även provtagning av levande organismer, exempelvis fisk. I första hand ska därför statusen för dessa användas för en slutgiltig statusklassificering.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: