Hässleholms kommun

Näringsliv och företag

Målet: Bland de bästa kommunerna för företag

Om fem år ska Hässleholms kommun vara en av de fem bästa skånska kommunerna för företag. Det är målsättningen med det arbete som startades strax innan årsskiftet. Nu berättar arbetsgrupperna om arbetet så här långt.

Under senhösten initierade Hässleholms kommun ett arbete för att förbättra näringslivsklimatet i Hässleholms kommun. På en pressträff under onsdagen berättade arbetsgrupperna vad som har gjorts det senaste halvåret och hur vägen framåt ser ut.

En hög målsättning med konkreta åtgärder

Arbetsgrupperna har enats om en gemensam målbild för arbetet: Hässleholms kommun ska redan inom fem år vara en av de fem bästa skånska kommunerna för företag.

För att lyckas med detta har ytterligare en rad konkreta förbättringsområden identifierats.

Kommunikation och bemötande

Bland annat ska Hässleholms kommun internutbilda medarbetare i kommunikation och bemötande, för att bättre förstå företagarna och deras respektive verklighet. Även ansökningsprocesser vad gäller exempelvis vatten och värme för företagare som vill etablera sig ska förtydligas.

– En väg in via näringslivsavdelningen och tydligare process vid större etableringar ger bättre förutsättningar för företag att utvecklas i kommunen, säger Sandra Gustafsson, förvaltningschef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och ansvarig för arbetsgruppen för mark, bygg och etablering.

Större vikt vid tillgänglighet

Det ska läggas större vikt vid tillgänglighet och service för företagen och företagens kommunikationsvägar in i kommunen samlas och förtydligas.

– När vi nu sett över tillgängligheten så ser vi att där finns stora utrymmen för förbättring och vi kommer att påbörja en förändring av detta efter sommaren. Det kommer att bli till nytta både för företagare och medborgare men även inom kommunen, säger Ola Richard, VD för Hässlehem och delansvarig för arbetsgruppen för service och bemötande.

Upprätta en etableringsgrupp med uppgift att bistå nya företag i sina uppstarter

Samarbetet mellan kommunens förvaltningar och bolag ska bli bättre och samtliga ska få ett mer uttalat näringslivsfokus. Hässleholms kommun strävar också mot att bli bättre på att nå ut med vilka utbildningsinsatser som finns och hur mycket arbetskraft som utbildas inom olika bristyrken. Som ett led i detta kommer funktionen kompetenslots att etableras för att företag ska kunna hitta rätt kompetens.

– Inom arbete med övriga identifierade frågor sker analys och insatser för att förbättra, utveckla, samt tydliggöra arbetssätt och samarbetsmodeller inom samhälls- och näringslivsfrågor som företagen återkommande lyfter som utmaningar, säger Stefan Larsson, näringslivschef och ansvarig för arbetsgruppen för brott och otrygghet.

Nya samarbetsformer och erfarenhetsutbyte

Arbetsgrupperna undersöker också nya samarbetsformer och erfarenhetsutbyten med andra kommuner för att förbättra tryggheten och säkerheten i Hässleholm. Exempelvis planeras ett pilottest av den så kallade Markarydsmodellen.

– Det kommer att ta tid innan vi ser de stora effekterna av det vi gör nu. Och det är viktigt att låta det ta tid för att säkerställa att vi fokuserar på rätt områden. Samtidigt är vi alla, både i kommunledningsgruppen och i arbetsgrupperna, angelägna om att göra framsteg varje vecka, säger Martin Franklin, förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen och ansvarig för arbetsgruppen för kompetensförsörjning.

Detta har hänt

I slutet av 2023 upprättades en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar och bolag. Gruppernas fokus var att bli bättre på att kommunicera fördelarna och styrkorna med Hässleholms kommun och att samtidigt underlätta för företag och personer som vill etablera sig i kommunen.

 

Utifrån det arbete som grupperna gjort har ytterligare förbättringsområden identifierats och gruppen har satt mål för arbetet.

 

Arbetet med att förbättra näringslivsklimatet i Hässleholms kommun utgår från Budget- och strategisk plan för Hässleholms kommun 2024-2026. "Hässleholms kommun ska vara en möjliggörare som ger företag förutsättningar för etablering, expansion och utveckling och därmed ett välmående företagsklimat."

 

Arbetsgrupper

Mark, bygg och etablering

Service och bemötande

Kompetensförsörjning

Brott och otrygghet, övrigt

Kommunikation

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: