Hässleholms kommun

Kommun och politik

Ansvarsfull och hållbar budget ska rusta Hässleholms kommun för framtiden

Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar nu sitt budgetförslag för åren 2024-2026 i Hässleholms kommun. Trots det ansträngda ekonomiska läget görs vissa satsningar framåt, bland annat på en mötesplats för ungdomar på Hässleholm Kulturhus, utveckling av näringslivsarbete och infrastrukturfrågor, nya bostadsområden och investeringar i skolor. Budgeten präglas annars i hög grad av effektiviseringar och en minskning av fastighetsbeståndet. Totalt har 19,3 mnkr i kostnadseffektiviseringar lagts ut på nämnderna. Skattenivån ändras inte.

Dummybild

För första gången i Hässleholms kommuns historia lägger Socialdemokraterna och Moderaterna en gemensam budget och samarbetet mellan oss har fungerat mycket bra. Vi har tillsammans tagit fram en ansvarsfull och hållbar budget. Vårt mål är att vi ska stå starkare rustade för framtiden med de satsningar och åtgärder som genomförs under 2024. Ett sätt är att vi satsar medel för en fortsatt mötesplats för ungdomar på Hässleholm Kulturhus, som har varit mycket uppskattad och inte minst bidragit till en tryggare stad. Ett annat fokus är att effektivisera fastighetsbeståndet för att se till att ha resurser för de fastigheter vi faktiskt behöver i framtiden och för att frigöra resurser till våra verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Att förbättra näringslivsklimatet är ett av de högst prioriterade målen under mandatperioden. Hässleholms kommun ska ge företag förutsättningar för etablering, expansion och utveckling, och det är något som alla förvaltningar ska jobba med. Jag vill även lyfta fram uppdraget till arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden som ska minska antalet personer som får försörjningsstöd och samtidigt ge en kvalitetshöjning för omsorgstagarna. Vi fortsätter också att höja ersättningen för våra brukare inom daglig verksamhet, säger kommunalråd Lina Bengtsson (M).

Prioriterade områden

I budgetförslaget lyfts fyra strategiska utmaningar som kommunkoncernen ska fokusera på: Hållbar ekonomisk utveckling, en attraktiv plats för medborgare och företag, livskvalitet och trygghet hela livet samt attraktiv arbetsgivare.

Driftbudgeten

Det här är några av förändringarna i nämndernas driftbudget:

Kommunstyrelsen

Det pågår en satsning för att utveckla näringslivsarbetet. Bland annat tas effektiviseringskravet om 1,5 mnkr bort samtidigt som mer resurser kommer att satsas på arbete med infrastruktur och utredning på totalt 0,9 mnkr.
Under 2024 ska kostnadseffektiviseringar motsvarande 2,5 mnkr genomföras samtidigt som det ges ett nytt tillskott på 2,5 mnkr för att kompensera för kostnader kopplade till ett ökat prisbasbelopp. Kompensation ges med anledning av nya regler för dygnsvila inom räddningstjänsten på 1,7 mnkr.

Tekniska nämnden

För att öka möjligheterna att underhålla de fastigheter som faktiskt behövs görs en budgetförstärkning med 5 mnkr från och med år 2025 för att riva uttjänta fastigheter. År 2024 tillförs 5,55 mnkr öronmärkta för rivning av bland annat förskolan Bullerbyn samt Wiktors i Hästveda. Kostnadseffektivisering under planperioden på motsvarande 2 mnkr enligt tidigare plan kvarstår.

Arbetsmarknadsnämnden

Kostnadseffektivisering motsvarande 3,5 mnkr från och med år 2024 ska genomföras. Denna effektivisering är möjlig då fler personer är i sysselsättning och behovet av ekonomiskt bistånd har minskat, vilket är väldigt positivt.

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetmedel på ca 3 mnkr satsas på en fortsatt mötesplats för ungdomar på Hässleholm Kulturhus. För den framtida ungdomsverksamheten i kransorterna görs en satsning med totalt 3,3 mnkr under en treårsperiod med start år 2025. Kostnadseffektivisering på 1,2 mnkr år 2024 enligt tidigare plan kvarstår.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden får ett tillskott på totalt 9,1 mnkr under planperioden kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för skola och förskola. Därtill ges tillskott i ramen för prisökningar för löner och lokaler inom den fristående verksamheten med totalt 11,4 mnkr. Kostnadseffektivisering på 5 mnkr från och med år 2024 ska genomföras.

Socialnämnden

Nämnden får ett tillskott på totalt 15 mnkr för att möta de ökade behoven av stöd och insatser. Kostnadseffektiviseringen på 1,5 mnkr år 2024 enligt tidigare plan tas bort.

Omsorgsnämnden

Nämnden får ett tillskott som är kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för äldreomsorg på totalt 44,1 mnkr under planperioden. Resursfördelningen kopplat till LSS-utjämningsbidrag uppgår till 1,7 mnkr under planperioden. Kostnadseffektiviseringar på totalt 8,2 mnkr under planperioden ska genomföras.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kostnadseffektivisering motsvarande 0,9 mnkr från och med år 2024 ska genomföras.

Satsningar i investeringsbudgeten

Investeringsutgifterna uppgår till totalt 1,4 mdkr för planperioden 2024-2026, varav 485 mnkr år 2024. Här är ett sammandrag:

Satsningen på ett nytt badhus på Österåsområdet i Hässleholm fortlöper och under mandatperioden kommer ett nytt badhus stå klart. Totalt satsas 420 mnkr i projektet. Det satsas även på ridsport: ett nytt ridhus ska byggas med start år 2025.

Andra satsningar inom fastigheter är nya lokaler för Vittsjö skola, ny förskola i Tyringe, ombyggnad och renovering av räddningstjänstens station i Hässleholm och investeringar i kommunens kök. Det planeras även för en ny skola i Vinslöv som ska ersätta Furutorpskolan.

Fokus läggs på trygghet och säkerhet genom en rad olika åtgärder: brandlarm, kameraövervakning, trygghetslarm inom hemtjänst och trygghetsbelysning. Totalt avsätts 17 mnkr för investeringar i trygghet och säkerhet under planperioden.

Stora satsningar görs på kommunens fastigheter där det totalt tillskjuts 195 mnkr under planperioden för underhåll och ventilationsarbeten. Solenergi ska installeras för 12 mnkr. 13 mnkr läggs på energieffektivisering samt kostnads- och miljöbesparande åtgärder för att fasa ut byggnader med direktverkande el som uppvärmning. Som ytterligare ett led i energieffektivisering budgeteras det 28 mnkr för fortsatt utbyte till LED-lampor i gatubelysningen. Det avsätts även budgetmedel för utbyte av LED-lampor på motionsspåren i Tyringe och Bjärnum.

För att alla ska kunna färdas på ett säkert sätt fortsätter arbetet med asfaltering runtom i kommunen. Totalt avsätts 51 mnkr under planperioden. 127 mnkr satsas under planperioden på exploateringsverksamhet. För att möta behovet av tomter för bostadsbyggande avsätts pengar för projektering av Björklunda etapp 1. Det budgeteras även för att ta fram detaljplaner för bostadstomter i Vinslöv och Tyringe.

Resultat

För 2024 budgeteras det för en disponering från resultatutjämningsreserven på 90 mnkr.

Låneskuld

Till följd av de stora satsningarna som sker på investeringar ökar låneskulden med 319 mnkr till 1,77 mdkr under 2024

Skatt

Förslaget bygger på en oförändrad skatt på 21,20 kr för år 2024.

Central samverkan och beslutsgång

De fackliga organisationerna informerades om budgetförslaget den 19 oktober. Förslaget kommer att samverkas den 27 oktober. Budgetförslaget tas upp i kommunstyrelsen den 8 november och i kommunfullmäktige den 20 november

Vill du veta mer?

Här kan du läsa budgetförslaget i sin helhet:

Budgetförslag 2024-2026 Pdf, 2.7 MB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: