Hässleholms kommun

Uppleva och göra

Kan Snapphaneleden bli verklighet?

Inom ramen för samarbetet i Skåne Nordost har de tre kommunerna Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge undersökt förutsättningar för att knyta samman några av de största besöksmålen i området med en ny vandringsled. Förstudien Snapphaneleden har nu avslutats med ett slutseminarium för många intresserade åhörare.

En tjej vandrar genom parken invid Hovdala slott.

En intressant nod för vandringsupplevelser är Hovdala slott. Foto: Carina J Lindholm

Syftet med en Snapphaneled

Förstudien Snapphaneleden har fokuserat på att undersöka förutsättningarna för en vandringsled mellan de tre kommunerna Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge, och har genomförts på uppdrag av styrelsen för Skåne Nordost.

Hässleholms kommuns tidigare planchef Gertrud Richter har varit en av de drivande i att få i gång arbetet med förstudien Snapphaneleden. Projektet har finansierats med stöd från Leader och förstudien har efter bara ett år nu blivit klar. Ett 80-tal deltagare från föreningar, byalag, besöksnärings-företag, de tre deltagande kommunerna och andra intresseorganisationer kom till slutseminariet vid Breanäs hotell, för att ta del av presentationen. Många av dessa har varit aktiva i planeringen av leddragningen, under provvandringar med mera.

Syftet med vandringsleden är att binda samman de tre stora besöksmålen Naturum i Kristianstad, Wanås i Östra Göinge och Hovdala i Hässleholm, som var och en i sig är en viktig nod för destinationen.

- Den nya leden skulle på ett bra sätt koppla ihop dessa besöksmål med andra befintliga leder och strövområden, säger Carina Jönsson Lindholm, verksamhets-utvecklare i Hässleholms kommun och en av de som arbetat med projektet. Snapphaneleden skulle tillföra attraktivitet till det rörliga friluftslivet som är så viktigt för många människors välbefinnande, menar Carina.

- Vi ser behovet av att vi i Skåne sprider ut besökarna för naturens bästa och leden skulle ge våra näringsidkare, som vi har haft dialog med i arbetet, ytterligare möjligheter till affärer framöver, säger Carina J Lindholm.

Namnet Snapphaneleden hänger ihop med att snapphanehistorian är ett unikt tema för vårt geografiska område och att ledförslaget passerar historiskt intressanta platser som knyter an till temat.

Kvalitetssäkrade leder

För att säkerställa hållbarhet och kvalitet så har det varit en förutsättning i arbetet med Snapphaneleden att följa det nationella ramverket för kvalitetssäkrade leder och fysisk ledutveckling. Förstudien har även undersökt att koppla samman stad och landsbygd, genom en tätortsnära ledstruktur med möjlighet till kollektivtrafik ut till naturen. Genom att integrera besöksnäringen i förstudien har det uppmärksammats nya affärsmöjligheter och innovationer för att möta besökarnas behov och efterfrågan. Detta kan bidra till ökad landsbygdsutveckling för området. Att hitta samverkan med andra aktörer såsom till exempel kyrkorna längs leden är ett annat förslag till det kommande arbetet.

Frågeställningar i förstudien

Några av frågeställningarna som arbetsgruppen haft som mål att undersöka i förstudien har varit att:

  • hitta innovativa lösningar för ledens kvalitetsstandard, drift & underhåll samt långsiktiga finansiering
  • hitta samverkansformer och dialogmöjligheter mellan det offentliga, näringslivet och boende
  • hitta ett ägarskap och ledhuvudmannaskap för leden
  • göra leden attraktiv för markägare och besöksnäringen
  • synliggöra och möta olika målgruppers behov

Hur ser fortsättningen ut?

Förstudien pekar på ett förslag till tre etapper i det fortsatta arbetet. I den första etappen finns förutsättningar att knyta samman den befintliga kanotleden i Immeln med två befintliga delleder av Skåneleden. I nästa två etapper ligger förslaget på en sträckning mellan Tågaröd-Hovdala respektive Vinslöv-Kristianstad över Nävlingeåsen, men dessa kräver mer fördjupade utredningar.

- Med en rundled som Snapphaneleden skulle boende såväl som turister kunna ta del av vår fantastiska natur och kulturhistoria i ett område som idag är en vit fläck på kartan vad gäller vandring och vandringsturism, säger Conny Jönsson, enhetschef i Hässleholms kommun. Det ska bli intressant att följa hur vi tre kommuner tillsammans kan fortsätta att utveckla området och tanken mot en Snapphaneled, menar Conny Jönsson.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: