Hässleholms kommun

Kommun och politik

Beslut i korthet efter kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-05-31:

Ungdomsråd och ungas inflytande i Hässleholms kommun

Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat ett utvecklingsarbete för att öka ungas delaktighet och inflytande i Hässleholms kommun. Ett ungdomsråd har startats upp med tillfälliga resurser som upphör i sommar. Kultur- och fritidsförvaltningen har hänvisat fortsatt utvecklingsarbete till kommunstyrelsen med hänvisning till arbetets kommunövergripande karaktär. Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår det förslaget. Kultur- och fritidsnämnden får istället i uppdrag att fortsatt arbeta med ungas inflytande inom ramen för befintlig verksamhet och budgetram. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Förslag om avgift för resor till dagliga verksamheter

Omsorgsnämnden föreslår att det ska tas ut en avgift för resor till och från daglig verksamhet med motsvarande belopp som kollektivtrafiken tar ut för lägsta zontaxa. Detta skulle verkställas tidigast den 1 juli 2023. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att det inte ska bli någon ändring under 2023, och att frågan ska hänskjutas till budgetberedningen inför 2024. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Översiktsplan för Hässleholms kommun på återremiss

Hässleholms kommuns gällande översiktsplan är från 2007 och arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har pågått sedan 2017. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till Översiktsplan för Hässleholms kommun 2022-2040 för antagande av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet, efter yrkande av Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M). Hanna Nilsson (SD) reserverade sig mot beslutet.

Inget lokalt tiggeriförbud

Hanna Nilsson (SD) har lagt fram ett ordförandeförslag om att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på vissa platser i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ärendet, efter yrkande av Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M). Hanna Nilsson (SD) reserverade sig mot beslutet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: