Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Ökat fokus på att bygga rätt och säkert

Nu har miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat om en ny tillsynsplan. Planen beskriver hur vi ska arbeta med tillsyn för att kontrollera att den byggda miljön runtomkring oss är säker, tillgänglig och hälsosam.

Tillsyn för lika villkor

- Det finns regler för hur man bygger för att det ska vara säkert, tillgängligt och hälsosamt för oss människor. Därför är det också viktigt att kontrollera att reglerna följs. Den som ansvarar för bygget kan få krav på sig att rätta till felet eller få böter om man inte har följt reglerna, säger bygglovschef Katarina Finyak.

I arbetet med tillsyn hanterar vi ärenden på ett enhetligt sätt för att ingen ska få fördelar av att bryta mot regelverket.

- Vi ska se till att man följer de byggtekniska kraven enligt lagen, oavsett vem det är som ansvarar för ett bygge, säger Katarina Finyak.

Tillgång till våra stränder

Förutom att kontrollera att hus och byggnader är säkra och robusta, arbetar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen med tillsyn av strandskyddet. Strandskyddet finns för att se till att allmänheten har tillgång till strandområden. Det finns också för att djur och växter ska ha goda livsvillkor såväl på land som i vatten.

- Det är inte alltid allmänheten känner till eller förstår vad strandskyddet innebär, därför behöver vi hjälpas åt att sprida kunskapen, säger Katarina Finyak.

Nya tillsynsplanen

Under åren 2023–2025 kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att prioritera de tillsynsärenden som rör människors hälsa och säkerhet. Även ärenden om skymd sikt i korsningar bör hanteras skyndsamt, enligt den nya tillsynsplanen.

För att vi ska kunna ha ett större fokus på tillsyn kommer två handläggare att arbeta heltid med detta under 2023. Bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer kommer också att lägga mer arbetstid på tillsyn.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden var enig när den fattade beslut om att anta den nya tillsynsplanen.

En tillsyn kan starta på olika sätt

Du som kommuninvånare kan skicka in synpunkter eller klagomål kring ett bygge eller något i den byggda miljön. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan också aktivt planera in tillsynsbesök i olika områden i kommunen, utan att något klagomål ligger bakom.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: