Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Så här tycker Hässleholmarna om den upplevda tryggheten i kommunen

I höstas genomförde Hässleholms kommun en stor undersökning för att ta reda på hur kommuninvånarna upplever tryggheten där de bor. Finns det platser som upplevs särskilt otrygga? Är det någon skillnad mellan Hässleholms centrala delar och kransorterna? Resultatet av undersökningen stämmer väl överens med Polisens årliga mätning, men ringar även in specifika områden där insatser behöver prioriteras.

Resultat från undersökningen

Undersökningen innehöll 24 frågor med frågeområden såsom exempelvis kön, ålder, upplevd (o)trygghet i det bostadsområdet man bor i dagtid respektive kvällstid. Det var även möjligt att peka ut specifika platser på karta och ange varför dessa upplevs som särskilt otrygga. Enkäten innehöll även frågor om man blivit utsatt för brott, oro för att anhöriga ska drabbas och hur benägen man är att anmäla brott.

Resultatet presenteras i korthet och på en övergripande nivå. Vi kommer att analysera resultatet för att planera och genomföra åtgärder som höjer tryggheten.

En större andel upplever Hässleholms centrala delar som mer otryggt än områden utanför centrum. Även vissa kransorter uppges som otrygga, men i en mindre utsträckning. I samtliga av Hässleholms otryggaste områden är det en större andel kvinnor än män som anger att de är otrygga.

Resultat i korthet

Trygghet under kvällen i sitt bostadsområde

  • En majoritet av de som svarade på undersökningen, 65 procent känner sig trygga i sitt bostadsområde kvällstid.
  • 23 procent uppger att de känner sig otrygga kvällstid.

Fler män än kvinnor är trygga kvällstid och betydligt fler kvinnor uppger att de aldrig går ut ensamma kvällstid i det område som man bor i. Fler kvinnor än män har också pekat ut en eller flera otrygga platser.

Det är stor skillnad på hur trygg man känner sig på kvällen beroende på var man bor. De områden som upplevs mest otrygga har dubbelt så stor andel som känner sig otrygga jämfört med kommunen som helhet. Hässleholms centrala delar upplevs som mer otryggt än områden utanför centrum.

Det här skapar trygghet i ett område

  • Hjälpsamhet, sammanhållning och tillit mellan de boende, 59 procent
  • Att bostadsområdet är välskött (ej nedskräpat, klotter eller annan skadegörelse), 44 procent
  • Att utomhusbelysningen är bra, 44 procent
  • Att det ofta finns människor ute i rörelse i området bidrar till trygghet, 21 procent

Det här bidrar till otrygghet i ett område

  • Bristfällig belysning, 28 procent
  • Trafik som stör, 26 procent
  • Inbrott, 25 procent
  • Stölder, 22 procent

Färre utsatta för brott i Hässleholm än i övriga Sverige

14 procent svarade att de blivit utsatta för något brott under de senaste 12 månaderna. I den nationella undersökningen för motsvarande period svarade 19 procent att de utsatts för brott.

Brottsutsattheten varierar något mellan kvinnor och män samt mellan åldersgrupper. En något högre andel män svarar att det utsatts för något brott, och åldersgruppen 25–44 år upplever sig vara mest brottsutsatta. Resultatet visar att personer i åldersgruppen 35–84 år är minst brottsutsatta.

Nästan hälften av de som varit utsatta för brott de senaste 12 månaderna svarar att de inte polisanmält brotten, och det är fler kvinnor som uppger att de anmäler brott.

Vilka har svarat på undersökningen?

Vi frågade totalt 14 581 slumpmässigt utvalda personer med mobilabonnemang i åldrarna 16 till 84 år. Vi fick 5 366 svar vilket är en bra svarsfrekvens och ligger även i linje med den årliga nationella mätningen (NTU). Det var fler kvinnor än män som svarade på enkäten, 55 procent var kvinnor och 42 procent var män. Dessutom ökade antalet som svarade i takt med stigande ålder. Det var flest svar i åldersgruppen 45–64 år samt 65–84 år som utgjorde 32 procent av svaren.

Det här gör vi med resultatet

Stort tack till er som deltog i vår trygghetsundersökning! Det är första gången som Hässleholms kommun genomför en egen mätning. Resultatet är av stor betydelse för att vi ska kunna fördjupa oss ytterligare i trygghetsfrågor, och kompletterar polisens årliga mätning väl. Resultatet blir en viktig pusselbit i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.

Alla som deltog i trygghetsundersökningen var med i en utlottning av en Iphone SE och vinnaren av denna är Rakel Ottovall - stort grattis!


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: