Hässleholms kommun

Kommun och politik

Beslut i korthet efter kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 februari 2023:

Sponsringsansökan Torsjö Live 2023

Lilla Torsjö AB har sökt sponsring från Hässleholms kommun på 400 000 kr för genomförande av musikfestivalen Torsjö Live under 2023. Hässleholms kommun har sponsrat arrangemanget under samtliga tidigare genomföranden. Med hänvisning till det ekonomiska läge som Hässleholms kommun befinner sig i avslår kommunstyrelsens arbetsutskott ansökan om sponsringsbidrag 2023. Lena Wallentheim (S) yrkade att Torsjö Live skulle beviljas 250 000 kr och reserverade sig mot beslutet.

Ansökan om utökat bidrag Mötesplats Hanåsvallen

Sösdala IF har inkommit med en ansökan till Hässleholms kommun om ytterligare finansiering med 750 000 kr av projektet Mötesplats Hanåsvallen. Hässleholms kommun har sedan tidigare beviljat 1,8 mnkr till projektet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att ansökan inte ska beviljas med hänvisning till det ekonomiska läget i kommunen. Efter ett ordförandeförslag från Hanna Nilsson (SD) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott dock att Sösdala IF ska få 660 000 kr i utökat bidrag till Mötesplats Hanåsvallen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Köp av mark utanför Tyringe för endurobana

Tekniska förvaltningen har i dialog med Stiftelsen Skånska Landskap tagit fram förslag på köpeavtal som innebär att kommunen köper delar av stiftelsens mark utanför Tyringe för att bereda plats för en permanent endurobana. Enduroklubben FMCK har sedan år 2018 bedrivit tillfällig verksamhet på det blivande verksamhetsområdet Hässleholm Nord. Stiftelsen Skånska Landskap har som ett villkor för försäljning av mark ställt krav på ökat kommunalt ansvar för tömning av avfallskärl inom två strövområden samt hantering av invasiva växter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden får en utökad investeringsbudget med 9 750 000 kr för att täcka köp av den aktuella marken. Dessutom ges tillskott för att bekämpa parkslide inom Möllerödssjö och för utökad soptömning. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ny VA-taxa för Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB har tagit fram förslag på en ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) för Hässleholms kommun. För ett mer rättvist avgiftsuttag anpassas konstruktionen av VA-taxan till Svenskt Vattens branschstandard, med en viss lokal anpassning. En ny taxa, dagvatten gata, införs. Samtidigt behöver taxenivåerna höjas för att motsvara kostnaderna för att driva VA-anläggningen. Anläggningsavgiften och brukningsavgiften föreslås höjas i ett första steg 1 juli 2023 och i ett andra steg 1 januari 2024.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att den nya VA-taxan ska fastställas och gälla från och med den 1 juli 2023. Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: