Hässleholms kommun

Kommun och politik

Det här tycker hässleholmarna om vår kommun

Statistikmyndigheten SCB genomför årligen en medborgarundersökning i Sveriges kommuner. Undersökningen fångar medborgarnas attityder och åsikter om bland annat den kommunala servicen, kommunens verksamheter och förtroendet för politiken. I Hässleholms kommun valde 38 procent av de tillfrågade att tycka till om hur det är att bo och leva här.

Flygfoto över Första avenyen i Hässleholms centrum. Gata med trädallé, röda tegelhus som kantar gatan och Hässleholms centralstation i bakgrunden.

Årets medborgarundersökning skickades till 1 200 medborgare i Hässleholms kommun. Foto: Daniel Larsson

Att bo och leva i Hässleholms kommun

De flesta av de tillfrågade tycker att Hässleholms kommun är en bra plats att leva och bo på, och ungefär 40 procent skulle rekommendera andra att flytta hit. Många som har svarat värdesätter närheten till naturen, att det finns hälso- och sjukvård att i närheten samt att det finns bra förbindelser med kollektivtrafik. 60 procent anser att det finns bra möjlighet att resa kollektivt till arbete och skola, medan knappt hälften tycker att det fungerar bra att resa kollektivt till fritidsaktiviteter. De allra flesta tycker att det är enkelt att transportera sig med bil i kommunen, men strax över hälften av de som har svarat anser att utbudet av pendlarparkeringar är otillräckligt och 75 procent tycker att antalet laddningsstationer för elfordon är för få.

Strax över hälften av de som har svarat känner sig trygga i sitt område när det är mörkt ute. Boende i tätorten känner sig mindre trygga än de som bor i stationsorterna eller på landsbygden.

- I den strategiska planen med budget för 2023 prioriteras bland annat trygghetsfrågorna och vi hoppas att det arbetet kommer medföra att invånarna känner en ökad trygghet framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).

Kommunens verksamheter

68 procent anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt och 80 procent tycker att tillgången till kommunal service utanför centralorten är bra. Hämtning av hushållsavfall och tillgången till återvinningscentraler i kommunen får överlag bra betyg. Ungefär hälften av invånarna som har svarat anser att skötseln av vägar och gator inklusive gångbanor fungerar bra. Resultatet ligger i linje med resultatet från 2021 års undersökning.

Ungefär hälften av de som har svarat tycker att det finns ett bra utbud av mötesplatser för äldre. Dock tycker 80 procent att utbudet av mötesplatser för unga är otillräckligt. Många anser att det finns bra möjligheter att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

Fortsatt lågt förtroende för förtroendevalda

I samtliga frågor som rör förtroende och inflytande har Hässleholms kommun ett fortsatt lägre resultat än övriga Sverige och Skåne. Resultatet visar att förtroendet för kommunens förtroendevalda är lågt och få tycker att politikerna är lyhörda för invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter. Hälften av de som svarat upplever att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa.

- Vi behöver arbeta vidare med formerna för inflytande, både för medborgare och företag, för att skapa en stark utveckling av Hässleholms kommun framåt, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Lina Bengtsson (M).

Så använder vi resultatet

- SCB:s medborgarundersökning ger ett värdefullt inspel i utvecklingen av servicen i vår kommun, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S).

SCB genomförde enkätundersökningen under hösten 2022 på uppdrag av Hässleholms kommun. Den skickades till 1 200 medborgare över 18 år. Totalt svarade 451 personer. Ungefär hälften av de svarande var kvinnor och hälften män. Åldersgruppen över 65 år var bäst representerade medan åldersgruppen 18–29 år utgjorde 12 procent av de som svarat.

Resultatet från undersökningen ingår som en del i kommunens kvalitetsuppföljning och är därför en del i utvecklingsarbetet för att kunna förbättra den service och de tjänster som Hässleholms kommun levererar till medborgarna.

Se resultatet i sin helhet via SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: