Hässleholms kommun

Kommun och politik

Den totala upplevda tryggheten ökar

Årets trygghetsmätning visar att den totala upplevda tryggheten ökar i Hässleholms kommun. Resultatet är nu tillbaka på liknande värden som under 2019.

Trygghetsmätningen genomförs en gång om året i samarbete mellan Polisen och kommunen. Mätningen skickas ut till ett slumpmässigt urval kommuninvånare och genomförs i hela polisregion Syd. Svarsfrekvensen var i år 64% och anses vara hög.

Underlag i arbetet framåt

Syftet med mätningen är att få bättre kunskap om kommuninvånarnas uppfattning om eventuella problem i sitt bostadsområde. I enkäten ställs bland annat frågor om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö. Det kan handla om hur man som boende ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om man har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året och om man känner oro för att utsättas för brott.

Trygghetsmätningen blir ett underlag i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen och lyfter fram problem och områden som behöver ett extra fokus. Den hjälper till att skapa en lokal lägesbild och bidrar i den långsiktiga planeringen och uppföljningen. Det blir också ett underlag för polisens medborgardialoger och de medborgarlöften som tas fram tillsammans med kommunen.

Förebygger tillsammans

Mätningen ger ett generellt problemindexvärde mellan 0 och 6, där ett lågt värde tyder på hög upplevd trygghet. I Hässleholms kommun hamnade det kommunövergripande värdet i år på 2,03, vilket är en lägre nivå än under de senaste åren. Dock kvarstår flera utmaningar som kräver ett fortsatt gemensamt och aktivt förebyggande arbete. Det finns också vissa variationer mellan olika bostadsområden.

- Kommunen och polisen arbetar aktivt tillsammans i det förebyggande arbetet. Det är ett långsiktigt arbete där det kan ta tid innan effekter syns, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

På flera orter märks en positiv riktning kring tilltron till polisen, att färre känner oro för att utsättas för brott och en minskning av skadegörelse i utemiljön. På andra håll visar undersökningen en försämring med exempelvis bilar som kör för fort och andra trafikrelaterade problem.

- Trygghetsmätningen är en del av det viktiga lägesbildsarbetet som polisen, kommunen och andra aktörer i samhället gör tillsammans. Det hjälper oss att lägga resurser på rätt saker. De senaste månaderna har den polisiära närvaron varit hög i Hässleholms tätort med anledning av den pågående konflikten, och detta är ett arbete som fortgår med både uniformerad och civil polispersonal. Polisens mobila kontor är också mer frekvent i Hässleholm som ett led i att öka tryggheten bland medborgarna, säger Maria Roos Brostedt, kommunpolis.

- Vi kan se att insatser som polisiär närvaro och trygghetsvandringar ger positiv effekt på den upplevda tryggheten. Hässleholms kommun samverkar med Polisen och andra aktörer för att på olika sätt öka tryggheten och förbättra säkerheten, till exempel genom att bidra till fler trygga vuxna på stan, grannsamverkan och lägesbildsarbete, säger Lena Nilsson (S), ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: