Hässleholms kommun

Kommun och politik

Budgetförslag: Kärnverksamheter prioriteras i tuff ekonomisk tid

Den styrande majoriteten - Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna - presenterar nu sitt budgetförslag för åren 2023-2025 i Hässleholms kommun. Förslaget innehåller en hel del omprioriteringar och kostnadseffektiviseringar utifrån det ansträngda ekonomiska läget. Det finns samtidigt en del riktade satsningar, bland annat på trygghetsfrågor. Skattenivån ändras inte.

- Det här är naturligtvis inte det mest önskvärda utgångsläget för ett nytt styre. Men vi tar ansvar för ekonomin och har tagit fram våra prioriteringar och effektiviseringar för att förbättra kommunens ekonomiska förutsättningar, inte bara kortsiktigt utan även för kommande mandatperioder. Samtliga nämnder får kostnadseffektiviseringar - vissa mer, andra mindre. Alla våra verksamheter måste solidariskt ta ansvar för att vi ska ta oss igenom den här tuffa ekonomiska situationen under de närmaste två åren, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).

- I det rådande läget drabbas både kommun, näringsliv och medborgare av ökade kostnader. Vi prioriterar därför att inte höja skatten, för hushållens skull. Vi vet att många redan har det kämpigt att få privatekonomin att gå ihop. Med satsningar på mark för industri och bostäder ger vi förutsättningar för tillväxt och utveckling framöver. Vi har en stark tro på Hässleholm som en kommun för företagande och kommer att jobba hårt för att förbättra företagsklimatet, säger Lina Bengtsson, gruppledare (M).

- Vår genomgående prioritering är våra kärnverksamheter och att minska kostnader för det som inte direkt gynnar barn, unga, äldre och kommuninvånarnas välfärd i stort. Vi gör en halvhalt i vissa projekt, avvaktar i några satsningar. Vi tar detta som en möjlighet att se över kommunens organisation och fråga oss om vi jobbar med rätt saker, säger Christer Caesar, gruppledare (KD).

Prioriterade områden

I budgetförslaget lyfts fyra strategiska utmaningar med mål som kommunkoncernen ska fokusera på under mandatperioden: Hållbar ekonomisk utveckling, en attraktiv plats för medborgare och företag, livskvalitet och trygghet hela livet samt attraktiv arbetsgivare.

Driftbudgeten

Budgeten genomsyras i hög grad av kostnadseffektiviseringar och omprioriteringar samt en effektivisering av fastighetsbeståndet. Totalt har 38 mnkr i kostnadseffektiviseringar lagts ut i nämndernas budgetramar. Det budgeteras för effektivisering av kommunens fastighetsbestånd på totalt 13 mnkr, varav 4 mnkr 2023, ytterligare 1 mnkr 2024 och ytterligare 8 mnkr 2025. Därutöver ska kommunens lokaler energieffektiviseras med totalt 4,5 mnkr. Genom att göra en översyn av kommunens lokaler kan mer pengar på sikt frigöras till kärnverksamheten.

Kommunstyrelsen

En ändrad prioritering inom kommunledningsförvaltningen kommer att möjliggöra en satsning mot näringslivet vilket ger en kostnadseffektivisering på totalt 3,4 mnkr. Avveckling av Europaforum och Nya stambanor kommer ske från och med årsskiftet vilket totalt ger en kostnadsreducering på 2,6 mnkr. Under planperioden ska kostnadseffektiviseringar motsvarande 6 mnkr genomföras samtidigt som det ges ett nytt tillskott på 3 mnkr.

Tekniska nämnden

Budgetförstärkning med 0,5 mnkr för utredningar och förstudier för markföroreningar. Under planperioden ska kostnadseffektiviseringar motsvarande 5 mnkr genomföras. Det tillförs 3 mnkr från och med år 2025 för att reglera intäktsminskningen till följd av övergång till p-skiva i delar av centrala Hässleholm.

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden får ett nytt tillskott på 9 mnkr för att täcka kostnader för ekonomiskt bistånd. Under planperioden ska kostnadseffektiviseringar motsvarande 1,2 mnkr genomföras.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra kostnadseffektiviseringar under planperioden på totalt 4,4 mnkr. Nämnden ska även göra en omprioritering mot ungdomsverksamhet på Mötesplats Ljungdala, vilket ger en kostnadsbesparing på totalt 1 mnkr. På Hovdala ska det satsas på ökad uthyrning och andra intäktsökningar. Det finns just nu inte ekonomiska förutsättningar för att satsa på en Fritidsbank, så den får planeras in längre fram. Den framtida ungdomsverksamheten och dess lokalisering, som kommunstyrelsen tidigare beslutat om, senareläggs till år 2025. Det tidigare beslutade tillskottet till Markan för personalförstärkning och ökade driftkostnader på 0,5 mnkr tas bort, vilket i praktiken innebär att öppnande av plan 3 på Markan får vänta tills ekonomin tillåter.

Barn- och utbildningsnämnden

Det satsas 175 tkr år 2023 på Motorbranschcollege. Under planperioden ska kostnads-effektiviseringar motsvarande 5 mnkr genomföras. Det kvarstår 5 mnkr i effektivisering av gymnasieskolan enligt tidigare plan. Nämnden får ett tillskott på totalt 6,5 mnkr under planperioden kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för skola och förskola. Därtill ges tillskott i ramen för prisökningar för löner och lokaler inom den fristående verksamheten med totalt 13,7 mnkr.

Socialnämnden

Socialnämnden ska genomföra kostnadseffektiviseringar på 3 mnkr under planperioden.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden får ett tillskott som är kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för äldreomsorg på totalt 30 mnkr under planperioden. Det ges också tillskott för arbetsterapeut i biståndsbedömning samtidigt som kostnadseffektiviseringar på 12,65 mnkr ska genomföras.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får en budgetförstärkning på 0,8 mnkr för att täcka kostnader för digitalisering av detaljplaner, GIS-resurs för att stötta i planprocessen, 3D-visualisering samt för säkerhetsarbete på förvaltningen. Samtidigt ska nämnden genomföra kostnadseffektiviseringar på 1 mnkr under planperioden.

Satsningar i investeringsbudgeten

Investeringsutgifterna uppgår till totalt 1,0 mdkr för planperioden 2023-2025, varav 213 mnkr år 2023.

Förberedelserna för ett nytt badhus på Österåsområdet i Hässleholm pågår och under mandatperioden kommer ett nytt badhus stå klart. Totalt satsas 375 mnkr i projektet. Även satsningar på ridsport görs under kommande planperiod. Den befintliga anläggningen på Österås köps inom något år in av kommunen och ett nytt ridhus ska byggas åt Hässleholms Ridklubb år 2025.

Andra satsningar inom fastigheter är en ny förskola i Ballingslöv, nya lokaler för Vittsjö skola och förskola, renovering av Restaurangskolan samt investeringar i kommunens kök. Det planeras att göra om tre av filialbiblioteken till meröppna bibliotek.

Stort fokus läggs på trygghet och säkerhet genom en rad olika åtgärder: brandlarm, kameraövervakning, reservkraftverk, trygghetslarm inom hemtjänst och trygghetsbelysning. Totalt avsätts 16 mnkr för investeringar i trygghet och säkerhet under planperioden.

Ett av de större projekten är satsningar på IT inom kommunens verksamheter, där det avsätts 85 mnkr under planperioden. Stora satsningar görs på kommunens fastigheter där det totalt tillskjuts 135 mnkr under planperioden för underhåll och ventilation. Solenergi ska installeras för 10 mnkr. 12 mnkr läggs på energieffektivisering och miljöbesparande åtgärder. Det avsätts även budgetmedel för utbyte av LED-lampor på motionsspåren i Hästveda, Tyringe och Bjärnum. Konstgräset på Österås idrottsplats byts ut under 2025, och under 2023 köps det in nya bryggdelar till Lursjön. På Tyrs Hov satsas det på en ny ismaskin.

För att alla ska kunna färdas på ett säkert sätt fortsätter arbetet med asfaltering runtom i kommunen. Totalt avsätts 45 mnkr under planperioden. 44 mnkr satsas under planperioden på exploateringsverksamhet. Bland annat planeras det för ny industrimark i Hässleholm för att möta behovet och efterfrågan. Det planeras även för villatomter och radhus.

Resultat

För 2023 budgeteras det för en disponering från resultatutjämningsreserven på 83,6 mnkr.

Låneskuld

Till följd av de stora satsningarna som sker på investeringar ökar låneskulden med 152 mnkr till cirka 1,4 mdkr under 2023.

Skatt

Förslaget bygger på en oförändrad skatt på 21,20 kr för år 2023.

Central samverkan och beslutsgång

De fackliga organisationerna informerades om budgetförslaget den 28 oktober. Förslaget kommer att samverkas den 7 november. Budgetförslaget tas upp i kommunstyrelsen den 23 november och i kommunfullmäktige den 5 december.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: