Hässleholms kommun

Jobb och företagande

Resultat från mätningen av företagsklimatet 2022

Idag, den 28 september, släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking kring företagsklimatet i landets alla kommuner. Hässleholms kommun hamnar på plats 253 i årets mätning.

Resultat Hässleholms kommun

Hässleholms kommun har i Svenskt Näringslivs enkätundersökning tyvärr tappat i ranking med 13 placeringar sedan föregående års undersökning. I Hässle­holms kommun har 178 företag svarat på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46% av de tillfrågade. Hässleholms kommun har nästan 6 000 företag. Av de företag som har svarat på enkäten har ca 72% av företagen i något ärende eller på annat sätt varit i kontakt med kommunen det senaste året.

Resultatet för Hässleholm bäst inom delområde kommunalskatt

Det är inom statistikfaktorerna som Hässleholms kommun placerar sig högst. Inom delområdena kommunalskatt (63 av 290), entreprenader (63 av 290) samt jobb i kommunen (122 av 290) placerar sig Hässleholms kommun högt.

I årets mätning sker den största ökningen i Hässleholms kommun inom delområdena Mobilnät och bredband (+24 placeringar) följt av Konkurrens från kommunen (+18 placeringar. Även delområdet Entreprenader har förbättrat sin placering i årets undersökning. (en ökning med 12 delplaceringar).

Det som sticker negativt ut i årets mätning är försämringar i ranking avseende ”Tillgång till kompetens” samt ”Dialog med företagen”.

Arbete framåt för ett starkare företagsklimat

Kommunstyrelsens ordförande, Lars Johnsson (M) uttalar sig om resultatet och viktiga insatser framåt:

- Vårt näringsliv är viktigt och i vårt näringslivsprogram, som antogs av kommunfullmäktige i juni i kommunfullmäktige, finns särskilda insatser för att ytterligare stärka och utveckla dialog med företagen samt företagsservicen i kommunen. Svenskt Näringslivs undersökning är för vår kommun ett viktigt underlag för våra insatser med att ge näringslivet bra utvecklingsförutsättningar. Vi har nu ett resultat och kommer ta oss an de utmaningar som vi ser. Många frågor har vi rådighet över på kommunnivå, andra delvis eller svagt. Med den turbulens och osäkerhet som nu finns inom el-området ser vi t ex allvarligt och följer hur dagens situation påverkar vårt näringsliv och dess utveckling. Vi har från kommunen en nära dialog nu med E.ON i dessa frågor. En god och stabil elförsörjning till ett konkurrenskraftigt pris är en viktig faktor för näringslivets utveckling och tillväxt, säger Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande (M).

Hanna Nilsson, förste vice ordförande (SD) lyfter vikten av ett stark gemensamt ambassadörskap och nära dialoger med företagen:

- Vid våra företagsbesök för vi en dialog med företagen om vad som kan bli ännu bättre men också en hel del bekräftelse på de strategiska fördelar som Hässleholms kommun som plats har att erbjuda företag. Det är också av stor betydelse att vi pratar väl om vår plats och jobbar med attraktivitet och vårt platsvarumärke. Under besöken får vi viktiga inspel och synpunkter på kommunens verksamhet som kan innebära förbättringar och förenklingar i företagens vardag och dessa inspel tar vi in i våra uppdrag, säger Hanna Nilsson, förste vice ordförande (SD)

- Vi från Hässleholms kommun jobbar med att öka tillgängligheten och dialogen med företag för att tidigt kunna ge råd och vägledning inom kommunens olika myndighetsområden för att förenkla och underlätta. Vårt Business Class, beläget på Norra Stationsområdet, är vår lokala mötesplats för näringsliv och samhälle. Här kommer vi, tillsammans med våra lokala näringslivsorganisationer, att dra igång rådgivnings- och informationsinsatser kring de behov och utmaningar som vårt näringsliv möter såväl i vårt närområde som på sina marknader, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

- Svenskt Näringslivs mätning är viktig, och en av flera undersökningar vi följer årligen och tar till oss av. Dock är dialogen med enskilda företag, i form av de företagsbesök som vi gör från kommunen, grunden för att förenkla, förbättra samt förstärka våra insatser för företagandets villkor och förutsättningar i Hässleholms kommun. I vårt näringslivsprogram har vi pekat ut ett antal insatser som vi kommer att arbeta med under kommande år för att stärka näringslivets tillväxt- och utvecklingsförutsättningar, säger Stefan Larsson, Tillväxtchef.

Om undersökningen

Företagsklimatet är en undersökning som Svenskt Näringsliv genomför varje år med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankning resultatet bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen och till en tredjedel på statistik från Statistiska centralbyrån och kreditupplysningsföretaget UC.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: