Hässleholms kommun

Kommun och politik

Förslag om att bygga ny ridanläggning på Österås

Kommunstyrelsen föreslår att en ny ridanläggning byggs på Österås, samtidigt som kommunen köper den befintliga ridanläggningen. Förslaget går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Ridanläggningen på Österås har sedan en längre tid haft stora brister vad gäller kapacitet, stall och hagar. Kommunstyrelsen gav i april 2020 i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny ridanläggning. Utredningen har gjorts av kultur- och fritidsförvaltningen, som har fört en dialog med Hässleholms Ridhusförening, Hässleholms Ridklubb, Föreningen Hässleholm Voltige och Hässleholms Hästsportförening.

Kultur- och fritidsförvaltningen har nu sammanställt alternativen och bedömer att en ny ridanläggning, med nytt stall, ridhus och nya hagar, bör placeras på Österås med alla de fördelar som finns då ridsporten redan är etablerad där. Samtidigt rekommenderas att kommunen köper befintlig ridhusfastighet för motsvarande summa som skulderna uppgår till. De olika föreningarnas verksamheter ska kunna bedrivas parallellt och även samverka vid stora tävlingar eller annan gemensam verksamhet. Den totala investeringen uppgår till 41,6 mnkr, varav 34 mnkr redan finns i budgeten.

Kommunstyrelsen godkänner utredningen och föreslår att kommunen bygger en ny ridanläggning på Österås och köper det befintliga ridhuset. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med berörda föreningar. Det utökade investeringsbehovet på 7,6 mnkr arbetas in år 2024 i Strategisk plan med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: