Hässleholms kommun

Kommun och politik

Översyn av vänorter och redovisning av partistöd

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-14:

Översyn av vänortssamarbete

Vänortssamarbete har en lång tradition i Sveriges kommuner. Sedan Sverige gick med i EU har dock flera kommuner avvecklat traditionellt vänortsarbete till förmån för annat internationellt arbete. Hässleholms kommun har idag tre officiella vänorter: Nykøbing Själland i Odsherred som ligger på Själland i Danmark, Eckernförde som ligger vid Kielbukten i Tyskland och Darlowo som ligger längs Östersjökusten i Polen.

Vänortsförbindelserna med Darłowo och Odsherred har de senaste åren varit få och sporadiska. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår mot denna bakgrund att dessa två vänortsavtal avslutas, men att vänortsförbindelsen med Eckernförde bibehålls. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Redovisning och beslut om lokalt partistöd

Enligt Hässleholms kommuns regler för lokalt partistöd ska en skriftlig redovisning lämnas in, som visar att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin i enlighet med kommunallagen.

Redovisningen och en granskningsrapport ska lämnas in senast den 30 juni året efter bidragsåret för att stöd ska utbetalas för nästkommande år. Samtliga partier utom Vänsterpartiet har inom angiven tid inkommit med en redovisning av hur partistödet för 2021 har använts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därmed att redovisningen av partistöd godkänns och att utbetalning av partistöd för 2023 ska ske till samtliga partier utom Vänsterpartiet. Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ombyggnad av reception för säkrare arbetsmiljö

Vid arbetsmiljöronder har det framkommit att det finns säkerhetsbrister för kontaktcentrets medarbetare i Stadshusets reception. För medborgare som är rörelsehindrade är tillgängligheten dessutom begränsad eftersom receptionsdisken är en fast installation som inte går att reglera i höjd.

Ett annat problem är att nuvarande ytskikt av koppar släpper och innebär en risk för skärskador för både medarbetare och medborgare. Ett förslag till ombyggnad av receptionen har tagits fram i samråd med skyddsombud och tekniska förvaltningen för att få en säkrare arbetsmiljö för medarbetarna och ökad tillgänglighet för besökare genom höj- och sänkbar disk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att receptionen byggs om och tillskjuter tekniska nämndens investeringsbudget 450 000 kr för detta år 2022.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: