Hässleholms kommun

Kommun och politik

Fritidsbank på gång och utveckling av Lursjöns camping

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-06-01:

Sponsringsbidrag till Hittaut 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Hässleholms Orienteringsklubb 50 000 kr i sponsringsbidrag för hälso- och friskvårdsprojektet Hittaut 2022. Bidraget finansieras av kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. Sponsringsansökningar utifrån hälso- och friskvårdsfrämjande perspektiv ska framöver hanteras av kultur- och fritidsförvaltningens budget till minne av Magnarpskolonin.

Tilläggsfinansiering för Furutorpshallen i Vinslöv

När anbuden för om- och tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv har kommit in visar det sig att den totala projektkostnaden kommer att uppgå till 20,4 mnkr. Tilldelad investeringsbudget är 17,4 mnkr vilket innebär att det saknas 3 mnkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ytterligare 3 mnkr tillskjuts tekniska nämndens investeringsbudget 2023 för om- och tillbyggnad av Furutorpshallen med anledning av att inkomna anbud överstiger tidigare beslutad budget. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Fritidsbank på gång

Anna Wallentheim och Connie Asterman, båda (S), har i en motion föreslagit att kommunen ska inrätta en fritidsbank. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2021 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en finansierings- och organiseringsmodell för fritidsbanken och lämna förslag till placering.

Kultur- och fritidsnämndens förslag är att fritidsbanken inrättas i Hässleholm Kulturhus.

Efter yrkande från Lena Wallentheim (S), som fick stöd av Ulf Berggren (SD), föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kultur- och fritidsnämnden startar en fritidsbank i Hässleholm Kulturhus från och med den 1 januari 2023. Lars Johnsson (M), som istället ville återremittera för att hitta en annan lokal, reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Utveckling av campingen vid Lursjöbadet

Tekniska förvaltningen har skrivit ett avtal om att upplåta fastigheten Tottarp 1:37 med tomträtt till verksamhetsutövaren av Lursjöns camping och servering. På fastigheten ligger serveringsbyggnaden. Tekniska förvaltningen har även träffat ett nyttjanderättsavtal om att upplåta ett mindre område runt byggnaden. Tomträttsavtalet innebär att verksamhetsutövaren köper serveringsbyggnaden av kommunen. Syftet är att renovera eller ersätta byggnaden för att höja standarden på serveringen vid Lursjöbadet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att avtalen godkänns. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: