Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Utvärdering av test med hastighetdämpande åtgärder

  • Ingen giltig användare vald.

Under 2016 genomförde Tekniska förvaltningen ett test på villagatorna Knutsgatan och Bergsgatan i Vinslöv. Testet gick ut på att ställa ut flyttbara trafiköar i några olika formationer för att se den hastighetsreducerande effekten. Hastigheterna på gatan mättes innan och efter.

Tester gjordes eftersom förvaltningen ofta får in klagomål på fortkörning i bostadskvarter. Ofta är det de boende själva som kör för fort och det är svårt att på ett resurseffektivt sätt komma till bukt med problemen.

Trafiköar

Resultat

 

Hastighetsmätningarna gav följande resultat.


Innan testet

Medelhastighet 23 km/h

Topphastighet 61 km/h

 

Under testet

Medelhastighet 20 km/h

Topphastighet 58 km/h

 


Medelhastigheten på alla sträckor var låg både med och utan farthinder. Dock fanns det enstaka fordon som kör för snabbt. Under den tiden vi mätte höll det snabbaste fordonen en hastighet på 61 km/h utan trafiköar och 58 km/h med. Man kan se en generell hastighetssänkning med trafiköarna men effekten är begränsad.


Det inkom positiv respons på trafiköarna men även negativ. Den positiva var generellt att man vill ha fler trafiköar på fler gator samt att man tyckte att det var bra med trafiköar. Den negativa var att man upplevde begränsad framkomlighet för bil samt att större fordon körde in i dem.

 

Slutsats

 

Då medelhastigheterna är under 50km/h samt att det endast inträffade 3 olyckor under en femårsperiod med måttlig/lindrig skadegrad är trafiksäkerheten god. Men trafiksäkerhet och trafiktrygghet är inte alltid samma sak. Enstaka fortkörare kan bidra till att allmänheten upplever det otryggt att röra sig längs med gatan. Tekniska förvaltningen önskar såklart att fler kände sig trygga.


Ett sätt att sänka hastigheterna är att sänka hastighetsgränsen. Att sänka hastighetsgränserna under 50 km/h i bostadsområden kommer förhoppningsvis snart att bli möjligt Hässleholms kommun. Ett annat sätt att arbeta med trygghet är att kommunicera med sina grannar om vikten att visa hänsyn i trafiken. Här har tekniska förvaltningen tagit fram en folder som man gärna får använda sig av. Denna går att hitta på hemsidan.


I många kommuner kan boende idag hyra/låna blomlådor, trafiköar eller gummigupp av kommunen genom att man ansöker och skriver avtal. Denna möjlighet finns inte idag i Hässleholm. Blomlådor har man valt att förbjuda då dessa ofta flyttas på och kan då bli trafikfarliga, de misskötts samt inbjuder till lek för barn. Flyttbara öar och gummigupp kostar en del för kommunen att köpa in och kräver en hel del administrativt arbete. Så det är främst en resursfråga. Detta kan vara en fråga att arbeta vidare med i framtiden.


Det som kommunen emellertid kan erbjuda är att det finns möjlighet att ansöka om kommunens portabla hastighetsdisplay. Denna display visar vilken hastighet man kör i och varnar om man kör för snabbt. Ansökan görs via vår hemsida eller till tekniskanamnden@hassleholm.se. Dessa skyltar låter kommunen vandra runt efter önskemål och behov. Eftersom den högsta tillåtna hastigheten är 50km/h kan detta ge ett uppvaknande för bilisterna som har för vana att köra för fort.Tekniska förvaltningen


Stina Janzon

Trafikingenjör

Sidan uppdaterades 2016-12-12 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube