Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-11-02 av Louise Nordholm

Inköp av dagligvaror genom Samhall

För att klara att tillgodose de vård- och omsorgsbehov som finns med tillgängliga personalresurser, ser hemtjänsten i Hässleholms kommun över arbetssätt och rutiner. Under en försöksperiod kommer Samhall, inom ett begränsat område, att ansvara för inköpen av dagligvaror till brukare som beviljats hemtjänst för inköp.

Under våren har det gjorts en genomlysning av all verksamhet i omsorgsförvaltningen. För att omsorgsnämnden ska klara att bedriva verksamheten inom tilldelade resurser, förväntas hemtjänsten minska sina kostnader med 12 % år 2017. Med utgångspunkt i de krav som har ställts, har omsorgsförvaltningen tagit beslut att i ett försöksprojekt lägga ut insatsen inköp på annan utförare, i detta fall Samhall. Försöksprojektet kommer att pågå i sex månader.

 

Utmaningen att rekrytera utbildad vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg blir allt större, samtidigt som gruppen äldre 85+ förväntas öka med 755 personer i Hässleholms kommun fram till 2030, enligt redovisade befolkningsprognoser. Den åldersgruppen står för 73 % av timmarna inom hemtjänsten. För att vi ska ha en möjlighet att möta dessa utmaningar krävs förändring i vårt sätt att arbeta inom äldreomsorgen. Att låta en annan utförare sköta inköpen av dagligvaror till de brukare som beviljats hemtjänst för inköp kan vara just en sådan. När försöksprojektet har pågått i sex månader kommer det att utvärderas.

 

- I utvärderingen kommer vi att ta ställning till om tjänsten har haft en positiv inverkan på verksamheten och om de brukare som har tagit del av tjänsten är nöjda. Faller projektet väl ut kommer vi att starta en upphandling, säger verksamhetschef Ordinärt boende Ingela Nilsson.

 

Det har framförts synpunkter på att Samhall gör inköpen på ICA Maxi i Hässleholm, istället för i den lokala butiken. Omsorgsförvaltningen är mån om att projektet ska falla väl ut och de lokala butikerna har därför bjudits in att delta i försöksprojektet. De synpunkter som har framförts kommer även att diskuteras med Samhall, för att tillsammans hitta ett fungerande arbetssätt i försöksprojektet.

Kommentarer
 1. Ingela Nilsson, verksamhetschef ordinärt boende
  Hej!
  Samhall har införskaffat kylbilar vilket gör att kylkedjan blir betydligt bättre än om vi gör inköp i egen regi.
  fredag, 4 november kl. 08:12
 2. Niclas lundholm
  Samhall har väl inga kylbilar?
  Hur klarar ni kylkedjan?
  Om man handlar det lokalt så är det ju inte så långt till kunden.
  torsdag, 3 november kl. 13:02
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarNavigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube