2014-09-17

Socialförvaltningen

Vi arbetar med barn- och ungdomsfrågor, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksfrågor. Verksamheten är uppdelad i olika grupper som arbetar med utredning, information och öppenvård i olika former. Vi ansvarar även för tolkservice och tillståndsgivning för alkoholservering.

Den som söker vår hjälp ska kunna frigöra och utveckla sina egna resurser. Vår verksamhet bygger på respekt för människors integritet, rätt till självbestämmande och ett sakligt och respektfullt bemötande.

Socialförvaltningen finns till stor del på Tingshusgatan 1, men vi har även lokaler på T4-området och i andra delar av kommunen.

Du når oss via kommunens växel, tel 0451-26 70 00. På Tingshusgatan 1, finns en reception där du kan få information eller bli hänvisad till personal inom de olika verksamheterna. Den är öppen 09.00 – 16.00 måndag – fredag, tel nr 0451-26 87 22.

I en akut situation kan du, efter kontorstid, kontakta sociala jouren genom att ringa 044-20 04 00.

Det är socialnämnden som har det politiska ansvaret för socialförvaltningen. Nämnden når du via socialförvaltningens adress. Socialnämndens främsta uppgift är att fatta beslut i olika ärenden samt att sätta upp visioner och mål för verksamheten.

Nämndens vision är att Hässleholm ska bli...

  • en kommun där alla är självförsörjande 
  • en kommun där alla barn har rätt till båda sina föräldrar 
  • en kommun fri från missbruk 
  • en kommun där alla barn känner trygghet

Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden...

Socialförvaltningen är också aktiv när det gäller drogförebyggande och brottsförebyggande arbete.
 
Kontaktinformation

Postadress
Socialförvaltningen
Box 174
281 22 Hässleholm

Besöksadress
Tingshusgatan 1 
Hässleholm

Telefon
0451-26 70 00, kommunens växel
0451-26 87 22, socialförvaltningens reception 

E-postadress
socialnämnden

Förvaltningschef
Bodil Sundlöf

Lämna dina synpunkter
| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX