2015-03-28

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret är kommunens och byggnadsnämndens verkställande organ för planering, MBK- verksamhet och uppföljning av all fysisk verksamhet som berör markanvändning och byggandet i kommunen. Stadsbyggnadskontoret ansvarar även för Lantmäterimyndigheten i Hässleholms kommun.

Byggnadsnämnden har det politiska ansvaret för förvaltningen.

Kontoret leds för närvarande av tf stadsbyggnadschef Jan Karlsson. 

Kontoret är indelat i fem avdelningar och respektive avdelning leds av en avdelningschef.

  • Administrativa avdelningen 
  • Planavdelningen 
  • Mät- och GIS-avdelningen 
  • Lantmäteriavdelningen
  • Byggavdelningen

Student och söker praktikplats?

Tyvärr kommer vi inte att ha möjlighet att ta emot några praktikanter under våren och sommaren 2015.

 

Kontakt

Besöksadress
Stadshuset
Nytorget 1, Hässleholm

Postadress
Stadsbyggnadskontoret
Stadshuset
281 80 Hässleholm

E-post
Byggnadsnämnden

Webbplats
Stadsbyggnadskontoret

Kontaktpersoner
Jan Karlsson
Tf stadsbyggnadschef
Tel: 0451-26 83 91

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX