2015-03-29

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar för äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

Målet är att personer som behöver vård och omsorg så långt möjligt ska leva ett självständigt liv, delta i samhällslivet, ha en meningsfull sysselsättning och egen bostad.
Vi arbetar med en helhetssyn på människan och hennes behov av trygghet, integritet och valfrihet i alla situationer.
Vi tycker det är viktigt att ta vara på det friska hos var och en.
Utgångspunkten är att varje människa har en vilja att ta ansvar för sitt liv. 

Verksamheten regleras främst utifrån följande lagstiftning:

Socialtjänstlagen SoL, Hälso- och sjukvårdslagen HSL, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Totalt arbetar cirka 1 500 personer inom omsorgsförvaltningen. Nettobudgeten för 2015 är 843 miljoner kronor. Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för förvaltningen.
Kontakt

Adress:
Omsorgsförvaltningen
Kasern Johnsson
Löjtnant Granlunds väg 14
281 52 Hässleholm
Telefon:
0451 - växel 26 70 00
E-post: 
Omsorgsnämnden

Kontaktlista

Förvaltningschef
Annika AnderssonNämndsekreterare
Irene Persson

Verksamhetschef äldreomsorg
ordinärt boende

Ingela Nilsson

Verksamhetschef äldreomsorg
särskilt boende

Maria Elfblad

Verksamhetschef funktions-
nedsättning stöd och service

Elisabet Mineur

Verksamhetschef resurs
Kerstin Mauritzson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Lotta Tyrberg

Avdelningschef för administration och utveckling
Carl Johan Tykesson

Myndighetschef
handläggarkontoret

Camilla Strid-Lindvall

Handläggarkontoret

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX